Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Κατ᾽ οἶκον δίδακτρα 10 εὐρώ. Τὰ δίδακτρα μέσῳ skype εἶναι σαφῶς χαμηλότερα (5 εὐρώ).

2104521500 - 6974205969
costasmadias@gmail.comἸστοσελίδα Ὀρθοδόξου περιεχομένου.