Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Τὰ δίδακτρα μέσῳ τοῦ skype εἶναι πέντε εὐρωνομίσματα (5) ἐνῶ κατ᾽ οἶκον εἶναι δέκα (10).


2104521500 - 6974205969
skype: masajista69
costasmadias@gmail.com

Ἰστοσελίδα Ὀρθοδόξου περιεχομένου.