Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Τὰ δίδακτρα μέσῳ τοῦ skype εἶναι πέντε εὐρωνομίσματα (5 €).
(Δὲν ἀσχολοῦμαι πλέον μὲ τὴν προετοιμασία γιὰ ἐξετάσεις διπλωμάτων ἐν γένει).

2104521500 - 6974205969
costasmadias@gmail.com

Ἰστοσελίδα Ὀρθοδόξου περιεχομένου.