Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Κατ᾽ οἶκον δίδακτρα 10 €. Τὰ δίδακτρα μέσῳ skype εἶναι σαφῶς χαμηλότερα (5 €).

2104521500 - 6974205969
costasmadias@gmail.com
Ἰστοσελίδα Ὀρθοδόξου περιεχομένου.