Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Τὰ δίδακτρα μέσῳ τοῦ skype εἶναι πέντε εὐρωνομίσματα (5).


2104521500

costasmadias@gmail.com

Ἰστοσελίδα Ὀρθοδόξου περιεχομένου.