Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Κατ᾽ οἶκον δίδακτρα 10 εὐρώ. Τὰ δίδακτρα μέσῳ ΣΚΑΪΠ εἶναι σαφῶς χαμηλότερα.

2104521500 - 6974205969
costasmadias@gmail.com

Καὶ βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἑβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. 
Μακρυγιάννης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΟΥ