Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Τὰ δίδακτρα, μέσῳ τοῦ διαδυκτίου, εἶναι πέντε εὐρωνομίσματα (€5).

2104521500

costasmadias@gmail.com