Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Κατ᾽ οἶκον δίδακτρα 10 εὐρώ. Τὰ δίδακτρα μέσῳ ΣΚΑΪΠ εἶναι σαφῶς χαμηλότερα.

2104521500 - 6974205969
costasmadias@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΟΥ